Jsme si vědomi důležitosti otázky ceny za naše služby. Odměna advokáta za služby právní pomoci se řídí především dohodou s klientem, ve které vždy zohledníme složitost, hodnotu a předpokládanou časovou náročnost poskytnutých služeb. Po úvodní konzultaci honorované základní hodinovou sazbou se tak vždy budete moci rozhodnout, zda budete za nabídnutých podmínek s námi spolupracovat, či nikoliv.

Základní varianty odměny za právní služby jsou v současné době v podobě odměny :
• pevné, tj. dohodnuté pevnou částkou za vyřízení celé záležitosti
• paušální, tj. předem dohodnuté za určité opakující se časové období bez ohledu na počet úkonů v tomto smluveném období advokátem učiněným
• za úkon či časová, tj. výše odměny za jeden úkon či hodinu právní služby je předem dohodnutá a celková výše odměny je pak přímo úměrná počtu vykonaných úkonů či době poskytnutí právní služby
• podílová, tj. výše odměny je závislá na výsledku konkrétní právní služby. Nedojde-li k dohodě o odměně mezi klientem a advokátem, řídí se výše odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění.

Zakládáme si na výborných vztazích s našimi klienty. Pokud by však přesto došlo ke sporům mezi námi, pak mohou naši klienti jakožto spotřebitelé řešit tyto případné spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s poskytnutými právními službami v souladu s ust. § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění i mimosoudní cestou za pomoci České advokátní komory se sídlem Národní třída 16, 110 00 Praha 1, www.cak.cz. Tím není dotčena možnost spotřebitelů uplatňovat své nároky soudní cestou.